Rendelés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Five International Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8253 Révfülöp, Óvoda köz13/A 1.; cégjegyzékszám: 19-09-520393; e-mail cím: ugyfelszolgalat@dimag.hu; „Five International Kft.”)2019. szeptember 01. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, eltérő számlázási adatok esetén a számlázási nevét és címét, amelyeket a http://www.dimag.hu honlapon történő rendelés során adott meg. 

 

1.      Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A rendelés során megadott személyes adatok kezelésére a Five International Kft. (székhely: 8253 Révfülöp, Óvoda köz13/A 1.; cégjegyzékszám: 19-09-520393) jogosult. 

A Five International Kft.-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a társaság ügyvezetője jogosult hozzáférni. A Five International Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 

2.    Az adatkezelés célja és jogalapja

A Five International Kft. a rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és a számla kiállítása és tárolása céljából kezeli. 

Az adatkezelés jogalapja a rendelés teljesítése tekintetében a szerződés teljesítése, valamint a számla kiállítása tekintetében a számviteli bizonylat (számla) kiállítására és tárolására vonatkozó jogszabályon (számvitelről szóló törvény 165. § (1) és 169. § (2) bekezdésén) alapuló kötelezettség. 

A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel a Five International Kft. a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg a Five International Kft. a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani.

 

3.    Személyes adatok címzettjei

A rendelés céljából megadott személyes adatait 

(i)           a Five International Kft. számítógépes hálózatának karbantartója, a Technology Support Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2091 Etyek, Német u.2.; adószám: 14674112-2-07);

(ii)         a Five International Kft. honlapjának szerverszolgáltatója, a CREARTWORK Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3535 Miskolc, Békés u 7; cégjegyzékszám: 05-09-018035; adószám: 14841240-2-05); és

(iii)        a Five International Kft. weboldalát karban tartó szolgáltató, a WEBAPIX Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em; cégjegyzékszám: 01-09-985866; adószám: 23896860-2-41)

képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg; valamint

(iv)        a Five International Kft. könyvelője a ZOL-TAX BT. (székhely: 2010 Budakalász, Szentendrei út 3-5.,adószám: 21510810-1-13) képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ismerheti meg, amennyiben a számviteli bizonylat (számla) 100.000 Ft-ot meghaladó általános forgalmi adót tartalmaz ismerheti meg.

A rendelés során megadott személyes adatokat a Five International Kft. további személy részére nem továbbítja.

 

4.    Az adatkezelés időtartama

A Five International Kft. a rendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a rendelés teljesítését követően az Ön által kért törlésig kezeli.

Az Five International Kft. a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat jogszabályon alapuló őrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év elteltéig őrzi és a 8. év elteltét követő év januárjában megsemmisíti.

 

5.    Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1    A Five International Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Five International Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.

5.2    Rendelésére a rendelés leadásakor hatályban lévő adatkezelési tájékoztató irányadó.

 

6.    Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1    Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Five International Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a Five International Kft. kezeli-e a személyes adatait. 

Ha a Five International Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár. 

A Five International Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

6.2    Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Five International Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

6.3    Törléshez való jog

A Five International Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a Five International Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Five International Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a Five International Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor. 

A Five International Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Five International Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Five International Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha a Five International Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.4    Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Five International Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Five International Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Five International Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A Five International Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően. 

6.5    Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a Five International Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A Five International Kft. nem kezelheti a személyes adatokat, ha Ön a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

6.6    Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

A Five International Kft. tájékoztatja, hogy a személyes adatai kezelése nem automatizált módon történik, így Ön az adathordozhatósághoz való jogával a Five International Kft.-nél nem élhet.

 

7.    Jogsértés esetén tehető lépések

7.1    Ha úgy gondolja, hogy a Five International Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: ugyfelszolgalat@dimag.hu.

7.2    A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Levelezési cím:                1530 Budapest, Pf.: 5. 
Cím:                                       1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon:                               +36 (1) 391-1400 
Fax:                                        +36 (1) 391-1410 
E-mail cím:                        ugyfelszolgalat@naih.hu.

Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.