Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Five International Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8253 Révfülöp, Óvoda köz 13/A 1..; cégjegyzékszám: 19-09-520393; e-mail cím: ugyfelszolgalat@dimag.hu; „Five International Kft.”) 2019. szeptember 01. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az e-mailcímét, amelyeket a http://www.dimag.hu honlapon a hírlevélre történő feliratkozás során adott meg. 

 

1.     Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail cím kezelésére a Five International Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8253 Révfülöp, Óvoda köz 13/A 1..; cégjegyzékszám: 19-09-520393) jogosult.

A Five International Kft.-nél az Ön által megadott e-mail címhez a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője és az adatvédelmi feladatok ellátásáért felelős munkatárs. A Five International Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 

2.   Az adatkezelés célja és jogalapja

A Five International Kft. a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címet hírlevél küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg azzal, hogy az e-mail címének megadását követően a „Feliratkozom a hírlevélre és elfogadom a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli.

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail cím szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá nem vagy köteles az e-mail címét megadni.

Amennyiben nem kíván további hírlevelet kapni a Five International Kft.-től, akkor jogosult a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevél feliratkozás gomb mellett található „Leiratkozás” gombra kattintással. Amennyiben a Five International Kft. hírleveléről leiratkozik, akkor a Five International Kft. a jövőben nem küld az Ön részére hírlevelet. 

Azon hírlevelek esetében, amelyeket a Five International Kft. a hírlevélre történt feliratkozása és a leiratkozása között küldött az Ön részére az Ön hozzájárulása alapján, a Five International Kft. jogszerűen járt el.

 

3.   Személyes adatok címzettjei

A hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott e-mail címét

(i)           a Five International Kft. számítógépes hálózatának karbantartója, a Technology Support Kft (székhely: 2091 Etyek, Német u.2.; adószám: 14674112-2-07);

(ii)         a Five International Kft. honlapjának szerverszolgáltatója, a CREARTWORK Kft. (székhely: 3535 Miskolc, Békés u 7; cégjegyzékszám: 05-09-018035; adószám: 14841240-2-05)

(iii)        a Five International Kft. weboldalát karban tartó szolgáltató, a WEBAPIX Szoftverfejlesztő Kft. (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em; cégjegyzékszám: 01-09-985866; adószám: 23896860-2-41); és

(iv)        a Maileon online hírlevél-küldő rendszert kezelő társaság: a MARKWEB Kft. (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em., cégjegyzékszám: 01-09-920767) 

képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg. 

A hírlevélküldés céljából megadott e-mail címét a Five International Kft. további személy részére nem továbbítja.

 

4.   Az adatkezelés időtartama

A Five International Kft. az Ön által megadott e-mail címet a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig kezeli. 

A Five International Kft. az Ön által megadott személyes adatokat a hírlevélről történő leiratkozás esetén a „Leiratkozás” gombra történő kattintáskor automatikusan törli.

 

5.   Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1          A Five International Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Five International Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.

5.2          A Five International Kft. az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címén értesíti. Ha a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat és a személyes adatait a Five International Kft. a hírlevélküldéssel kapcsolatos adatbázisából törli. 

 

6.   Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1          Hozzáféréshez való jog

Joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Five International Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a Five International Kft. kezeli-e a személyes adatait.

Ha a Five International Kft. kezeli a személyes adatait, akkor jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) a személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül tőled gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és rád nézve milyen várható következményekkel jár.

A Five International Kft. a kezelt személyes adatai másolatát a rendelkezésére bocsátja.

6.2          Helyesbítéshez való jog

Jogosult a Five International Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait. 

6.3          Törléshez való jog

A Five International Kft. a kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adataidat. Egyéb esetekben a Five International Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, ha (i) a Five International Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) tiltakozol az adatkezelés ellen a saját helyzeteddel kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a Five International Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

A Five International Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Five International Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Five International Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha a Five International Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.4          Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti a Five International Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Five International Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Five International Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A Five International Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően. 

6.5          Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a Five International Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A Five International Kft. nem kezelheti tovább a személyes adatokat, ha a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik. 

6.6          Adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. 

A Five International Kft. tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adatai kezelése automatizált módon történik, így az adathordozhatósághoz való jogával élhet a Five International Kft.-nél.

 

7.   Jogsértés esetén tehető lépések

7.1          Ha úgy gondolja, hogy a Five International Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: ugyfelszolgalat@dimag.hu.

7.2          A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím:                               1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím:                                                 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:                                            +36 (1) 391-1400

Fax:                                                  +36 (1) 391-1410

E-mail cím:                                        ugyfelszolgalat@naih.hu.

Személyes adataidat kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.